"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2006 Ngày 15 tháng 8 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-07-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2010. 03
10-07-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010. 13
10-07-2006 Nghị quyết số 40/2006/NQ-HĐND về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006-2010. 21
10-07-2006 Nghị quyết số 41/2006/NQ-HĐND về xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2007 – 2010 của tỉnh Bình Thuận. 24
10-07-2006 Nghị quyết số 42/2006/NQ-HĐND về Chương trình giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 - 2010. 26
10-07-2006 Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2006-2010. 29
10-07-2006 Nghị quyết số 44/2006/NQ-HĐND về chế độ thu học phí trong các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 32
10-07-2006 Nghị quyết số 45/2006/NQ-HĐND về quy hoạch chung xây dựng đô thị Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2005 - 2025. 36
10-07-2006 Nghị quyết số 49/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2006. 38
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
21-07-2006 Quyết định số 60/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo; chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá năm 2006 theo Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2005 của UBND tỉnh. 42
14-07-2006 Chỉ thị số 06/2006/CT-UBND về việc tăng cường chỉ đạo và chấp hành pháp luật lao động trong các doanh nghiệp. 47
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
23-01-2006 Quyết định số 114/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Bản Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Bắc Bình. 51
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
04-05-2006 Quyết định số 26/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Văn phòng HĐND và UBND huyện Phú Quý. 56
13-01-2006 Chỉ thị số 02/2006/CT-UBND về việc lập lại trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện. 62
62,311,562 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner