"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01           Năm 2006 Ngày 15 tháng 6 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-01-2006 Quyết định số 01/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản ban hành kèm theo Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 06/7/2005 của UBND tỉnh Bình Thuận. 03
10-01-2006 Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định trình tự thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cơ quan cấp tỉnh, huyện. 09
11-01-2006 Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND về việc quy định mức thu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình thuận. 54
11-01-2006 Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 28 -NQ/TU ngày 05/10/2005 của Tỉnh uỷ về phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đến năm 2010 và định hướng đến năm 2015. 56
11-01-2006 Quyết định số 05/2006/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về quản lý xe công nông tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 68
16-01-2006 Quyết định số 06/2006/QĐ-UBND về việc đặt tên một số tuyến đường thuộc thành phố Phan Thiết và ở các thị trấn thuộc các huyện Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, Đức Linh, Tánh Linh. 73
17-01-2006 Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh khung mức thu Phí chợ Phan Thiết ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-UBBT ngày 19/5/2003 của UBND tỉnh Bình Thuận. 78
62,311,452 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner