"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 55           Năm 2013 Ngày 03 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-11-2013 Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý các vùng hoạt động thể thao giải trí trên biển tại địa bàn tỉnh Bình Thuận. 02
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-11-2013 Quyết định số 2881/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Đức Linh. 17
18-11-2013 Quyết định số 2891/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 22-NQ/TU ngày 28/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị về kết quả sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. 25
62,501,424 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner