"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2013 Ngày 05 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-07-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020 và định hướng đến 2030. 03
22-07-2013 Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 30
22-07-2013 Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 34
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
18-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 của huyện Hàm Thuận Bắc. 39
18-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Phú Long. 42
18-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thị trấn Ma Lâm. 50
18-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 58
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
10-07-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2012. 61
10-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013. 64
10-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 66
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
11-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán NSNN năm 2012. 71
11-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 81
11-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2012/NQ-HD9ND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh khóa VII. 85
11-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. 87
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-07-2013 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 95
62,439,082 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner