"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07 + 08           Năm 2013 Ngày 15 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
04-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành Quy trình đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
20-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2013. 14
20-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 18
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2013. 25
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 30
18-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2013. 42
25-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 46
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
24-12-2012 Quyết định số 08/2012/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thư viện huyện Hàm Tân. 55
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
19-12-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc quy định về định mức phân bổ chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện và cấp xã năm 2013. 60
19-12-2012 Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện Phú Quý năm 2013. 65
19-12-2012 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 từ nguồn vốn tập trung tỉnh giao huyện phân khai. 86
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
28-12-2012 Quyết định số 05/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Tánh Linh. 90
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-12-2012 Chỉ thị số 42/CT-UBND triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH13 của Quốc Hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. 96
62,438,788 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner