"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05 + 06           Năm 2013 Ngày 12 tháng 01 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
20-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã giai đoạn 2013 - 2015. 08
20-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 11
20-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2013 nguồn vốn để lại huyện phân khai. 15
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
20-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện. 19
20-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013. 27
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
17-12-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013. 36
17-12-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013. 43
17-12-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND về xác định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2013. 57
17-12-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2013. 62
17-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013. 66
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-12-2012 Quyết định số 2630/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 68
21-12-2012 Quyết định số 2639/QĐ-UBND điều chỉnh bổ sung phần Quy định kèm theo Quyết định số 1765/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt, ban hành thiết kế mẫu, đơn giá xây dựng các loại mặt đường và cống thoát nước thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 73
25-12-2012 Quyết định số 2669/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030. 81
62,501,386 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner