"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 51           Năm 2009 Ngày 05 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-09-2009 Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND về việc phê duyệt ban hành quy định hành lang bảo vệ kè, bờ Sông Dinh thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận. 03
18-09-2009 Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định điều kiện và trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng đường dây trung, hạ thế và trạm biến áp phục vụ thắp sáng thanh long của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 08
18-09-2009 Quyết định số 64/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 19
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
15-09-2009 Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Đức Linh. 22
15-09-2009 Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Linh. 29
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
14-09-2009 Quyết định số 04/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban, xã, thị trấn thuộc huyện hàng năm. 36
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-09-2009 Quyết định số 2627/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2009 nguồn vốn tạm ứng ngân sách Trung ương. 47
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-09-2009 Quyết định số 2659/QĐ-UBND về việc miễn học phí cho học sinh thuộc đối tượng hộ cận nghèo đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 50
62,289,800 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner