"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 50           Năm 2009 Ngày 01 tháng 10 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-09-2009 Quyết định số 60/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung phụ lục kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07/8/2009 của UBND tỉnh. 03
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
31-08-2009 Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2009. 05
31-08-2009 Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch. 08
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-09-2009 Quyết định số 2615/QĐ-UBND về ban hành Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Bình Thuận. 14
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
04-09-2009 Quyết định số 2024/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2008. 22
62,438,641 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner