"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2009 Ngày 25 tháng 7 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-07-2009 Quyết định số 41/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
10-07-2009 Quyết định số 42/2009/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế các Điều 17, 20, 21 và 24 của Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 42/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 12
13-07-2009 Quyết định số 43/2009/QĐ-UBND về việc bổ sung trường hợp miễn thu Lệ phí hộ tịch quy định tại Quyết định số 90/2008/QĐ-UBND ngày 20/10/2008 của UBND tỉnh Bình Thuận. 18
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
29-06-2009 Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009. 20
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
13-07-2009 Nghị quyết số 20/2009/NQ-HĐND về kế hoạch bổ sung danh mục công trình xây dựng cơ bản và kinh phí hoạt động năm 2009 từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách năm 2009. 24
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
03-07-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2009 nguồn vốn ngân sách huyện. 26
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-07-2009 Quyết định số 1804/QĐ-UBND về ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm. 38
62,289,642 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner