"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2009 Ngày 05 tháng 6 năm 2009
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-05-2009 Quyết định số 28/2009/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 78/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
28-04-2009 Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy chế chấm điểm, xếp loại thi đua các phòng, ban, xã, phường thuộc thị xã hàng năm. 05
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
15-05-2009 Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND về ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Quý. 19
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
05-05-2009 Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND về việc phân khai kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách tỉnh, TW năm 2009. 28
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-05-2009 Quyết định số 1234/QĐ-UBND về ban hành Quy định về định mức chi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ ngắn ngày trong nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 34
14-05-2009 Quyết định số 1303/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận. 41
62,440,081 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner