"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 49           Năm 2014 Ngày 08 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-08-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
28-08-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý các khu công nghiệp với các cơ quan, ban ngành trong việc quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
28-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 29
28-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Bình năm 2013. 34
28-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng Đô thị Chợ Lầu giai đoạn đến năm 2025 - tầm nhìn đến năm 2030. 36
28-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND thông qua Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. 37
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-08-2014 Quyết định số 2740/QĐ-UBND về việc công bố bổ sung Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 41
25-08-2014 Quyết định số 2828/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công nhiệm vụ thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 43
62,352,088 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner