"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 44 + 45           Năm 2014 Ngày 11 tháng 8 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-07-2014 Nghị quyết số 60/2014/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và danh mục công trình, dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện trong năm 2014. 03
18-07-2014 Nghị quyết số 61/2014/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ kiêm nhiệm công tác và tổ chức các lớp phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 55
18-07-2014 Nghị quyết số 62/2014/NQ-HĐND về việc Quy định chế độ trợ cấp cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. 58
18-07-2014 Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 61
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
28-07-2014 Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND về việc Quy định chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 67
30-07-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 70
01-08-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh. 85
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
14-07-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014. 88
14-07-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2013. 93
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
18-07-2014 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
18-07-2014 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 98
18-07-2014 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
62,378,368 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner