"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2014 Ngày 23 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
24-06-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
30-06-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 270/2013/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014. 07
03-07-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 09
18-07-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 29
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
04-07-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND về phê chuẩn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2013. 38
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
18-06-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ban hành “Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Đức Linh”. 40
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
04-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 47
04-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thành phố Phan Thiết nhiệm kỳ 2011 - 2016. 48
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
09-07-2014 Quyết định số 3038/QĐ-UBND về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 07/2011/QĐ-UBND ngày 04/7/2011 của UBND huyện về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước huyện Tánh Linh. 49
62,351,496 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner