"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 15 + 16           Năm 2014 Ngày 23 tháng 01 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
25-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 03
25-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 09
25-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2014. 12
25-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2014. 16
25-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai. 20
25-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2012. 22
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Tân
18-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014. 24
18-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2014 nguồn vốn để lại huyện phân khai. 55
19-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân huyện năm 2014. 61
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
31-12-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014. 63
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
09-01-2014 Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 87
62,426,446 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner