"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37           Năm 2010 Ngày 10 tháng 9 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-08-2010 Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND về việc quy định chế độ chi cho lực lượng trực tiếp tham gia bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
30-08-2010 Quyết định số 37/2010/QĐ-UBND về việc ban hành giá tính thuế tài nguyên đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
31-08-2010 Quyết định số 38/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các đoàn vào có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 09
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
26-07-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của UBND huyện Hàm Tân. 17
17-08-2010 Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Tân. 18
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-08-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Dạy nghề huyện Tuy Phong. 26
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-08-2010 Quyết định số 1759/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung của Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 34
20-08-2010 Quyết định số 1866/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Bình Thuận và Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố. 38
27-08-2010 Chỉ thị số 26/CT-UBND về việc tăng cường công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 45
62,509,354 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner