"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35           Năm 2010 Ngày 15 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
30-07-2010 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi mức thu Phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-UBND ngày 19/11/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng Phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
30-07-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 05
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
21-07-2010 Nghị quyết số 30/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 12
21-07-2010 Nghị quyết số 31/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện Hàm Thuận Bắc năm 2009. 15
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
19-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2009. 17
19-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2010. 19
19-07-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2010. 24
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
18-07-2010 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2009. 27
18-07-2010 Nghị quyết số 02/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2010. 29
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
23-07-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bắc Bình. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-07-2010 Quyết định số 1544/QĐ-UBND qUYẾT ĐỊNH Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2006 về thực hiện Chính sách trợ giá, trợ cước miền núi, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 41
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
14-07-2010 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thường trực HĐND huyện nhiệm kỳ 2004-2011. 43
14-07-2010 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2009. 44
62,377,761 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner