"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33           Năm 2010 Ngày 01 tháng 8 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-07-2010 Quyết định số 30/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng Cảng cá La Gi - thị xã La Gi và Cảng cá Phan Rí Cửa - huyện Tuy Phong ban hành kèm theo Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 25/3/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận. 03
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
14-07-2010 Nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 huyện Đức Linh. 10
14-07-2010 Nghị quyết số 04/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 12
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
06-07-2010 Nghị quyết số 53/2010/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2009. 16
06-07-2010 Nghị quyết số 54/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2010. 19
06-07-2010 Nghị quyết số 55/2010/NQ-HĐND về việc điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2010. 23
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
15-07-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế huyện Bắc Bình. 25
62,377,872 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner