"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 26           Năm 2010 Ngày 05 tháng 4 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-03-2010 Quyết định số 14/2010/QĐ-UBND về việc mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 04
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
19-03-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ của Phòng Văn hóa và Thông tin. 09
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
15-03-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giao huyện phân khai. 16
15-03-2010 Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND về việc phân khai danh mục và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 từ nguồn vốn Tam nông tỉnh giao huyện phân khai. 20
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
29-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2010. 22
01-04-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số liệu giao dự toán chi ngân sách năm 2010 đối với các đơn vị hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009. 25
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
03-03-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo. 28
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-03-2010 Quyết định số 597/QĐ-UBND ban hành Quy định chế độ chi cho Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Bình Thuận. 35
24-03-2010 Quyết định số 664/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý xe công nông, xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh. 40
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
03-03-2010 Quyết định số 179/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 03/2009/QĐ-UBND ngày 26/3/2009 của UBND thành phố Phan Thiết về việc Quy định cấp Giấy phép, gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cho các cá nhân trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 41
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
26-02-2010 Quyết định số 360/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010. 43
62,352,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner