"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20 + 21           Năm 2010 Ngày 25 tháng 2 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-02-2010 Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
11-01-2010 Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2010. 25
13-01-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa trong lĩnh vực cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh; cấp phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu, sản phẩm thuốc lá trên địa bàn thị xã La Gi. 36
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
21-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam. 47
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
27-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định lộ giới, chỉ giới và quy mô xây dựng các công trình trên địa bàn huyện Phú Quý. 55
05-02-2010 Quyết định số 03/2010/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010. 65
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
29-01-2010 Quyết định số 01/2010/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2010. 70
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
21-01-2010 Quyết định số 163/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2010. 80
62,427,261 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner