"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2010 Ngày 08 tháng 01 năm 2010
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
23-12-2009 Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2010. 03
23-12-2009 Nghị quyết số 11/2009/NQ-HĐND về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2010. 06
23-12-2009 Nghị quyết số 12/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện tự phân khai. 11
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
22-12-2009 Nghị quyết số 47/2009/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2010. 17
28-12-2009 Nghị quyết số 48/2009/NQ-HĐND về tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực xây dựng nhà ở trong nhân dân theo hướng đô thị hóa gắn kết với sự phát triển bền vững giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 28
28-12-2009 Nghị quyết số 49/2009/NQ-HĐND về việc huy động sức dân tham gia thực hiện bê tông hóa giao thông nông thôn gắn với sự phát triển bền vững giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020. 31
28-12-2009 Nghị quyết số 50/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010. 34
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
18-12-2009 Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình của huyện năm 2010. 36
18-12-2009 Nghị quyết số 06/2009/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2010. 41
18-12-2009 Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2010. 43
62,378,808 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner