"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 33 + 34           Năm 2011 Ngày 15 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
29-07-2011 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 03
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
22-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 18
22-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn thị xã La Gi giai đoạn 2011 - 2015. 21
22-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011. 24
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
25-07-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2010. 26
25-07-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 28
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
21-07-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Hàm Tân. 31
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
25-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam. 50
62,351,771 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner