"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12           Năm 2011 Ngày 12 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
20-12-2010 Nghị quyết số 56/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2011. 02
20-12-2010 Nghị quyết số 57/2010/NQ-HĐND về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2011. 07
20-12-2010 Nghị quyết số 58/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2011. 14
20-12-2010 Nghị quyết số 59/2010/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2011. 17
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
22-12-2010 Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2011. 24
22-12-2010 Nghị quyết số 06/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. 28
22-12-2010 Nghị quyết số 07/2010/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2011. 35
62,426,266 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner