"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 41           Năm 2011 Ngày 10 tháng 10 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
14-09-2011 Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý xây dựng công trình thuộc Đề án Phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 03
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
06-09-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Dân tộc huyện. 19
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
12-09-2011 Quyết định số 1921/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 55/2009/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của UBND tỉnh. 24
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
13-09-2011 Quyết định số 4305/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2010. 26
62,478,163 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner