"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2011 Ngày 25 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
25-07-2011 Nghị quyết số 34/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 04
25-07-2011 Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Đức Linh, giai đoạn 2011 - 2015. 08
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
29-07-2011 Nghị quyết số 08/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2011. 15
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
29-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2010. 19
03-08-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND đặt tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Phú Quý. 22
Ủy ban nhân dân huyện Bắc Bình
01-08-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Bình. 28
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
26-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đức Linh. 37
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
15-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Hàm Thuận Nam. 43
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
15-07-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn huyện Phú Quý. 55
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
27-07-2011 Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện Tánh Linh. 85
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
29-07-2011 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về bổ sung Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2011. 89
29-07-2011 Thông báo số 12/TB-HĐND về phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Ủy viên Thường trực HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. 90
62,426,863 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner