"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 02           Năm 2007 Ngày 10 tháng 01 năm 2007
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2006 Quyết định số 97/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu: hỗ trợ đầu tư y tế - giáo dục từ nguồn thu xổ số kiến thiết năm 2006 Theo Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh. 03
18-12-2006 Quyết định số 98/2006/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sai phạm trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, công dân. 05
19-12-2006 Chỉ thị số 07/2006/CT-UBND về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức. 15
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
06-10-2006 Nghị quyết số 34/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 19
06-10-2006 Nghị quyết số 35/2006/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 27
06-10-2006 Nghị quyết số 36/2006/NQ-HĐND về Chương trình giải quyết việc làm của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 30
06-10-2006 Nghị quyết số 37/2006/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 34
06-10-2006 Nghị quyết số 38/2006/NQ-HĐND về phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 38
06-10-2006 Nghị quyết số 39/2006/NQ-HĐND về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2006 – 2010. 41
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
13-12-2006 Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh danh mục công trình, nguồn vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản tại Quyết định số 04/2006/QĐ-UBND ngày 16/02/2006 và Quyết định số 09/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND huyện Hàm Thuận Nam. 44
62,514,093 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner