"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 57           Năm 2013 Ngày 20 tháng 12 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
22-11-2013 Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
29-11-2013 Quyết định số 57/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 06
03-12-2013 Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 3, Điều 6 “Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước tỉnh” ban hành kèm theo Quyết định số 62/2007/QĐ-UBND ngày 02/10/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận. 24
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
06-12-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã La Gi. 26
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
25-11-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Hàm Thuận Nam. 33
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
10-12-2013 Quyết định số 3154/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về ban hành Quy chế bảo vệ môi trường nước lưu vực sông La Ngà trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 43
13-12-2013 Quyết định số 3200/QĐ-UBND về việc xét duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của thành phố Phan Thiết. 44
13-12-2013 Quyết định số 3204/QĐ-UBND đính chính Quyết định số 45/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 54
62,500,995 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner