"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 37 + 38           Năm 2013 Ngày 20 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
06-08-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 03
09-08-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 15
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
31-07-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020. kế hoạch sử dụng đất 05 năm đầu (2011 - 2015) của 05 phường: Phước Hội, Phước Lộc, Tân Thiện, Tân An và Bình Tân. 38
31-07-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2012. 52
31-07-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013. 54
31-07-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013. 56
31-07-2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 58
Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh
05-08-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách địa phương huyện Đức Linh năm 2012. 61
05-08-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 63
05-08-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm đầu (2011 - 2015) của thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh. 67
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
06-08-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thị xã La Gi. 73
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thị xã La Gi
29-07-2013 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 99
30-07-2013 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã La Gi khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 103
62,439,812 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner