"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 35 + 36           Năm 2013 Ngày 10 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
16-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách thành phố năm 2012. 04
16-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013. 06
Hội đồng nhân dân huyện Bắc Bình
26-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương huyện Bắc Bình năm 2012. 10
26-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 12
26-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị trấn Chợ Lầu. 16
26-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2-15) của thị trấn Lương Sơn. 21
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
22-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND về điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện năm 2013. 25
22-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020. Và kế hoạch sử dụng đất 5 năm thời kỳ đầu 2011 - 2015 của thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam. 27
22-07-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012. 34
22-07-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2013. 36
Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong
24-07-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND về phê duyệt quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương năm 2012. 41
24-07-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng huyện Tuy Phong giai đoạn 2011-2015. 43
24-07-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 54
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc
15-07-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. 59
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
26-07-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kinh phí đối với các đơn vị quản lý hành chính, sự nghiệp tại Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 31/12/2012 của UBND huyện. 78
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
16-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thành phố bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 80
16-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về điều chỉnh dự toán chi ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2013. 84
16-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về phê chuẩn sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách thành phố năm 2012. 86
Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam
22-07-2013 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011-2016. 88
22-07-2013 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam Khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016. 92
Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý
10-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011- 2016. 93
Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh
11-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND xác nhận kết quả lấy tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016. 96
62,439,443 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner