"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 32           Năm 2013 Ngày 25 tháng 7 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-07-2013 Quyết định số 31/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 1 Điều 2 của Quy định chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
10-07-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ban hành "Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp" trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 05
10-07-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ban hành "Quy định về trình tự, thủ tục cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước vào cụm công nghiệp" trên địa bàn thành phố Phan Thiết. 15
Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong
16-07-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về khu vực cấm hành nghề bẫy bắt tôm hùm con trên vùng biển ven bờ huyện Tuy Phong. 37
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
02-07-2013 Chỉ thị số 20/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc hại trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và sử dụng hóa chất trên địa bàn tỉnh. 44
11-07-2013 Chỉ thị số 21/CT-UBND về việc theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. 49
62,499,158 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner