"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2013 Ngày 20 tháng 2 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-01-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND về việc quy định mức trích, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước. 03
01-02-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Điều 2 Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 07
PHẦN Văn bản khác
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-01-2013 Quyết định số 235/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất đối với dự án Khu dân cư tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ Hàm Thắng - Hàm Liêm (giai đoạn 1), huyện Hàm thuận Bắc để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án. 09
28-01-2013 Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013. 11
06-02-2013 Chỉ thị số 06/CT-UBND triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân. 27
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
28-12-2012 Nghị quyết đính chính số 10/NQĐC-HĐND đính chính Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 18/12/2012 của HĐND thành phố Phan Thiết. 31
Ủy ban nhân dân thị xã La Gi
23-01-2013 Quyết định số 99/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2013. 32
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
24-01-2013 Quyết định số 132/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban biên tệp trang thông tin điện tử huyện Hàm Tân. 44
62,502,324 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner