"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 39+40           Năm 2018 Ngày 28 tháng 12 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2018 Nghị quyết số 68/2018/NQ-HĐND Về định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cấp dưới năm 2019 . 03
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2018 Nghị quyết số 58/NQ-HĐND Về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2019 . 10
07-12-2018 Nghị quyết số 59/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 25
07-12-2018 Nghị quyết số 60/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 26
07-12-2018 Nghị quyết số 62/NQ-HĐND Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 . 27
07-12-2018 Nghị quyết số 63/NQ-HĐND Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 34
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-12-2018 Quyết định số 3397/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 42
62,558,361 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner