"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25+26           Năm 2019 Ngày 19 tháng 8 năm 2019
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-07-2019 Nghị quyết số 69/2019/NQ-HĐND Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người nghiện ma túy cai nghiện tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh; tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. 04
25-07-2019 Nghị quyết số 70/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy của tỉnh . 10
25-07-2019 Nghị quyết số 71/2019/NQ-HĐND Quy định một số mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh . 12
25-07-2019 Nghị quyết số 72/2019/NQ-HĐND Quy định tỷ lệ phân bổ, nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 16
25-07-2019 Nghị quyết số 73/2019/NQ-HĐND Quy đ̣nh mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó của Đội dân phòng và đ̣nh mức trang ḅ phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố trên đ̣a bàn tỉnh. 19
25-07-2019 Nghị quyết số 74/2019/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện trên địa bàn tỉnh . 22
25-07-2019 Nghị quyết số 75/2019/NQ-HĐND Quy định mức chi đối với hoạt động tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh . 25
25-07-2019 Nghị quyết số 76/2019/NQ-HĐND Quy định một số mức chi và tỷ lệ chi phí quản lý chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ, dự án về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh . 27
25-07-2019 Nghị quyết số 77/2019/NQ-HĐND Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. 32
25-07-2019 Nghị quyết số 78/2019/NQ-HĐND Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 48/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 . 34
25-07-2019 Nghị quyết số 79/2019/NQ-HĐND Đặt tên đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết . 38
25-07-2019 Nghị quyết số 81/2019/NQ-HĐND Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh. 43
25-07-2019 Nghị quyết số 82/2019/NQ-HĐND Về phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh thực hiện. 45
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
05-08-2019 Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND Ban hành khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga đối với các cảng biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh . 51
07-08-2019 Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ban hành kèm theo Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 56
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
25-07-2019 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 59
25-07-2019 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 60
25-07-2019 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 61
25-07-2019 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND Về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021 . 62
25-07-2019 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 19/12/2017 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến các Tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh . 63
25-07-2019 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND Về việc phân khai vốn dự phòng và vượt thu nguồn xổ số kiến thiết năm 2016, 2017, 2018; bổ sung danh mục đầu tư công giai đoạn 2016 - 2020 . 64
25-07-2019 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND Về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng trồng sang mục đích khác. 75
25-07-2019 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND Về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất bổ sung thực hiện năm 2019. 81
25-07-2019 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND Thành lập Đoàn giám sát về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. 83
25-07-2019 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND Về kết quả giám sát tình hình thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong quá trình giải phóng mặt bằng của một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2018. 90
25-07-2019 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND Về chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh . 94
25-07-2019 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND Về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X . 97
62,317,430 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner