"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 31 + 32           Năm 2011 Ngày 01 tháng 8 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
15-07-2011 Nghị quyết số 01/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. 03
15-07-2011 Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm, chủ yếu của tỉnh giai đoạn 2011 - 2015. 12
15-07-2011 Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND về Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015. 20
15-07-2011 Nghị quyết số 04/2011/NQ-HĐND về quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 23
15-07-2011 Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐND về quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động HĐND các cấp trong tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. 27
15-07-2011 Nghị quyết số 06/2011/NQ-HĐND về đề nghị công nhận thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 29
15-07-2011 Nghị quyết số 07/2011/NQ-HĐND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 31
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
19-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số định mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016. 35
25-07-2011 Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND về việc quy định về mức huy động, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 43
25-07-2011 Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 9/8/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về triển khai thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 50
14-07-2011 Chỉ thị số 03/2011/CT-UBND đẩy mạnh việc thực thi pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 53
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
11-07-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước huyện Đức Linh. 57
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
15-07-2011 Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo công tác Thi hành án dân sự huyện Tánh Linh. 82
62,479,680 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner