"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2011 Ngày 01 tháng 5 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
07-04-2011 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, thiết bị đối với các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm lợi thế của tỉnh Bình Thuận. 03
Ủy ban nhân dân huyện Đức Linh
06-04-2011 Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đức Linh. 08
06-04-2011 Quyết định số 04/2011/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Linh. 14
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
20-04-2011 Quyết định số 947/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. 20
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
01-04-2011 Quyết định số 811/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025”. 24
06-04-2011 Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điểm tại Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của UBND tỉnh. 44
Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết
19-04-2011 Quyết định số 442/QĐ-UBND về việc bổ sung Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 14/4/2011 của UBND thành phố Phan Thiết. 46
62,378,647 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner