"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2011 Ngày 07 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
23-12-2010 Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015. 03
Hội đồng nhân dân thành phố Phan Thiết
16-12-2010 Nghị quyết số 14/2010/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của HĐND thành phố năm 2011. 19
17-12-2010 Nghị quyết số 16/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm, bức xúc năm 2011 của thành phố. 21
17-12-2010 Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND về dự toán ngân sách thành phố Phan Thiết năm 2011 và phương án phân bổ ngân sách thành phố năm 2011. 23
17-12-2010 Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2011. 25
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
09-12-2010 Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Hàm Tân. 31
Ủy ban nhân dân huyện Phú Quý
14-12-2010 Chỉ thị số 01/2010/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Phú Quý. 39
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-12-2010 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 42
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
17-12-2010 Quyết định số 2928/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 43
62,507,084 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner