"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2011 Ngày 01 tháng 01 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-12-2010 Nghị quyết số 94/2010/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2009 của tỉnh Bình Thuận. 03
03-12-2010 Nghị quyết số 95/2010/NQ-HĐND về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2011. 06
03-12-2010 Nghị quyết số 96/2010/NQ-HĐND về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2011. 08
13-12-2010 Nghị quyết số 97/2010/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2011. 13
13-12-2010 Nghị quyết số 98/2010/NQ-HĐND về quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020. 17
13-12-2010 Nghị quyết số 99/2010/NQ-HĐND về việc thông qua quy định giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 25
Ủy ban nhân dân huyện Tánh Linh
22-10-2010 Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Đội Thanh tra xây dựng huyện Tánh Linh. 30
24-11-2010 Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tánh Linh. 37
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
03-12-2010 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2004 - 2011. 46
Ủy ban nhân dân huyện Hàm Tân
25-11-2010 Quyết định số 3232/QĐ-UBND về việc điều chỉnh số của Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010 của UBND huyện Hàm Tân. 47
Trung tâm Công báo - Thông tin Điện tử tỉnh
01-01-2011 Mục lục số 01/ML-TTCB về danh mục văn bản đăng công báo năm 2010. 49
62,378,633 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner