"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 1+2           Năm 2022 Ngày 07 tháng 01 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản khác
Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận
08-12-2021 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND Về kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2022. 02
08-12-2021 Nghị quyết số 55/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2020 . 42
08-12-2021 Nghị quyết số 56/NQ-HĐND Về kế hoạch tài chính 05 năm địa phương giai đoạn 2021 - 2025 . 72
Trung tâm Thông tin
04-01-2021 Mục lục số 2021/ML-TTTT phần Mục lục Công báo năm 2021. 79
62,319,593 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner