"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2016           Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 61 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2016:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2016 Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
30-12-2016 Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận.
29-12-2016 Quyết định số 3881/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2016 - 2020.
28-12-2016 Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế Một cửa liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
26-12-2016 Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 74/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
15-12-2016 Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
01-12-2016 Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bãi bỏ Khoản 2, Điều 2 của Quyết định số 41/2015/QÐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
28-11-2016 Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
23-11-2016 Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.
21-11-2016 Quyết định số 49/2016/QD-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Giao thông vận tải Bình Thuận.
16-11-2016 Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
07-11-2016 Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
01-11-2016 Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.
31-10-2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định mức nộp, chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng khoản tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
26-10-2016 Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Tài chính Bình Thuận.
18-10-2016 Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2016 - 2021.
18-10-2016 Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận.
17-10-2016 Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
17-10-2016 Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.
03-10-2016 Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định phân cấp về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /4     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,328 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner