"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 11 văn bản do Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phong.
25-12-2015 Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy Phong.
24-12-2015 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xã, thị trấn năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc giao kế hoạch chi đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2016.
24-12-2015 Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy Phong.
16-10-2015 Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong về việc ban hành Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp huyện Tuy Phong.
15-09-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế và mối quan hệ công tác của Phòng Nội vụ huyện Tuy Phong.
23-07-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn huyện Tuy Phong.
16-07-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Tuy Phong.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,377,754 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner