"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2015           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 21 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2015:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
22-12-2015 Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 06/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về chương trình hoạt động giám sát năm 2016 của HĐND huyện.
22-12-2015 Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 09/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển giao thông nội đồng gắn với kiên cố hóa kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 11/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về thực hiện Chương trình xây dựng chợ nông thôn và phát triển các khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 12/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nâng cao giá trị vùng lúa chất lượng cao 3.000 ha năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 13/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 14/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển nuôi thủy sản nước ngọt năm 2016.
22-12-2015 Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh.
29-07-2015 Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.
29-07-2015 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc miễn nhiệm Thường trực HĐND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Tánh Linh khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-07-2015 Nghị quyết số 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014.
29-07-2015 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Thường trực HĐND huyện Tánh Linh khóa VII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-07-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 19/12/2014 của Hội đồng nhân dân huyện.
29-07-2015 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Thành viên UBND huyện Tánh Linh, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
22,377,784 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner