"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 102 văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
30-12-2014 Quyết định số 4237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định về trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi vay, chi phí đầu tư hạ tầng, ưu đãi đơn giá thuê nhà và hoàn trả kinh phí ứng trước để bồi thường dự án xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
29-12-2014 Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về mức tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê đất, mức thu đối với đất xây dựng công trình ngầm, mức thu đối với đất có mặt nước, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
26-12-2014 Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019.
26-12-2014 Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định định mức chi hoạt động cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2015.
25-12-2014 Quyết định số 57/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thành lập và Quy định quản lý, sử dụng và điều hành vốn cho vay Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Bình Thuận.
25-12-2014 Quyết định số 58/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế quản lý kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
18-12-2014 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
18-12-2014 Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc Quy định mức chi cho các hoạt động thể dục - thể thao ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Thuận.
17-12-2014 Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
16-12-2014 Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Giá thu một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
10-12-2014 Quyết định số 3979/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ Quyết định số 83/2005/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh về việc quy định thành lập và hoạt động của Quỹ phòng, chống lụt, bão tỉnh Bình Thuận.
05-12-2014 Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất ở có vườn, ao và hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
01-12-2014 Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo cơ chế Một cửa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
28-11-2014 Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy chế về công tác Thi đua, Khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
26-11-2014 Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
24-11-2014 Quyết định số 3800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2014.
04-11-2014 Quyết định số 3623/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành đến ngày 30/9/2014 hết hiệu lực thi hành.
04-11-2014 Quyết định số 3624/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 30/9/2014 đã hết thời hạn, thời hiệu có hiệu lực, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng không còn.
30-10-2014 Quyết định số 3543/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận bổ sung Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2014.
29-10-2014 Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
20,901,216 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner