"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
18-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013.
18-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015.
18-12-2014 Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc thông qua tỷ lệ vốn ngân sách đầu tư kiên cố hóa kênh mương nội đồng các xã xây dựng nông thôn mới huyện Hàm Thuận Nam, giai đoạn 2015 - 2020.
18-12-2014 Nghị quyết số 12/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2015.
18-12-2014 Nghị quyết số 13/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
24-07-2014 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Hàm Thuận Nam khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
24-07-2014 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện khóa VII - Nhiệm kỳ 2011 - 2016.
24-07-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về Đồ án quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 khu vực ven biển Tân Tiến - Tân Thuận, thị xã La Gi và huyện Hàm Thuận Nam Tỉnh Bình Thuận.
24-07-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013.
24-07-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Nam về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2014.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,350 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner