"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2014           Tất cả các cơ quan ban hành           Nghị quyết
Danh sách 108 Nghị quyết do Tất cả các cơ quan ban hành ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
31-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
31-12-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015.
31-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015 nguồn vốn ngân sách tập trung huyện phân khai.
31-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách xã, thị trấn năm 2015.
31-12-2014 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh về việc phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện với ngân sách xã, thị trấn năm 2015.
27-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
27-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2015.
27-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tuy Phong xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2014 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016.
24-12-2014 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu tại kỳ họp thứ 9 cuối năm 2014.
24-12-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2015.
24-12-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2013.
24-12-2014 Nghị quyết số 53/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2015.
19-12-2014 Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về kế hoạch phát triển giao thông nông thôn, xây dựng chợ nông thôn và phát triển khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2015 trên địa bàn huyện Tánh Linh.
19-12-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2013 tại Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND ngày 24/7/2014 của HĐND huyện.
Chuyển tới trang:  /6     Số văn bản mỗi trang: 
20,901,225 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner