"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 18 văn bản do Hội đồng nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2013 Nghị quyết số 29/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
20-12-2013 Nghị quyết số 30/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
20-12-2013 Nghị quyết số 31/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
20-12-2013 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
20-12-2013 Nghị quyết số 33/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả miễn nhiệm thành viên Ban Kinh tế - Xã hội, HĐND khóa X, thị xã La Gi, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
20-12-2013 Nghị quyết số 34/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban Kính tế - Xã Hội, HĐND thị xã La Gi, khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
20-12-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc chuyển vốn cho Ngân hàng Chính sách xã hội giải quyết cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã La Gi năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 37/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của thị xã năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã năm 2014.
20-12-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thị xã năm 2014.
31-07-2013 Nghị quyết số 25/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2011 - 2020. kế hoạch sử dụng đất 05 năm đầu (2011 - 2015) của 05 phường: Phước Hội, Phước Lộc, Tân Thiện, Tân An và Bình Tân.
31-07-2013 Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2012.
31-07-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013.
31-07-2013 Nghị quyết số 28/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013.
31-07-2013 Nghị quyết số 29/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.
30-07-2013 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã La Gi khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
29-07-2013 Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã La Gi xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân thị xã bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,091,114 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner