"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Ủy ban nhân dân thị xã La Gi           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 13 văn bản do Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2013 Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã La Gi.
15-11-2013 Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế vận hành, khai thác và quản lý Hệ thống Một cửa điện tử tại UBND thị xã La Gi.
21-10-2013 Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Y tế thị xã La Gi.
21-10-2013 Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã La Gi.
17-10-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Kinh tế thị xã La Gi.
09-10-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã La Gi.
13-09-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Tư pháp thị xã La Gi.
06-08-2013 Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn thị xã La Gi.
29-05-2013 Quyết định số 604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc đính chính Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi nhiệm kỳ 2011 - 2016.
03-05-2013 Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy chế làm việc của Ủ y ban nhân dân thị xã La Gi nhiệm kỳ 2011 - 2016.
23-01-2013 Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2013.
15-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã LaGi.
14-01-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã La Gi về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
20,848,409 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner