"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh           Nghị quyết
Danh sách 17 Nghị quyết do Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2013 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc hủy bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật trái pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp xã.
19-12-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ dự toán chi ngân sách xã, thị trấn năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 07/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 08/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách huyện năm 2014 và danh mục công trình trọng điểm trên địa bàn huyện.
19-12-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Tổ chức sản xuất lúa chất lượng cao năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phát triển nuôi trồng thủy sản năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn huyện Tánh Linh năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng chợ nông thôn và phát triển các khu thương mại dịch vụ tập trung năm 2014.
11-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc phê chuẩn tổng quyết toán NSNN năm 2012.
11-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.
11-07-2013 Nghị quyết số 03/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/2012/NQ-HD9ND ngày 20/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh khóa VII.
11-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh xác nhận kết quả lấy tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011 - 2016.
11-07-2013 Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Tánh Linh về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu 2011 - 2015 của thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
18,977,972 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner