"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
19-12-2013 Nghị quyết số 14/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2014.
19-12-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2014.
10-07-2013 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm trong năm 2013 đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu nhiệm kỳ 2011- 2016.
10-07-2013 Nghị quyết số 11/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2012.
10-07-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013.
10-07-2013 Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013.
03-05-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Phú Quý khóa X, nhiệm kỳ 2011-2016.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
21,021,218 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner