"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2013           Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 25 văn bản do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
12-12-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2014.
12-12-2013 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Chương trình hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2014.
12-12-2013 Nghị quyết số 20/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12-12-2013 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
12-12-2013 Nghị quyết số 49/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2014.
12-12-2013 Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc thông qua quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2014.
12-12-2013 Nghị quyết số 51/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về danh mục các dự án sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2013 - 2015.
12-12-2013 Nghị quyết số 52/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thoát nước đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
12-12-2013 Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc cho ý kiến các tờ trình của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND tỉnh trong thời gian giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh.
12-12-2013 Nghị quyết số 54/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.
10-12-2013 Nghị quyết số 47/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về định mức chi ngân sách cho các đơn vị cấp tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2014.
10-12-2013 Nghị quyết số 48/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2014.
09-12-2013 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2014 của tỉnh Bình Thuận.
09-12-2013 Nghị quyết số 46/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2012 của tỉnh Bình Thuận.
08-11-2013 Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về chế độ tài chính hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
08-11-2013 Nghị quyết số 40/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định mức chi hỗ trợ cho công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
08-11-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
08-11-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định mức chi và quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm công tác Cải cách hành chính Nhà nước.
08-11-2013 Nghị quyết số 43/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về mức chi hỗ trợ hoạt động hàng tháng cho các thành viên Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
08-11-2013 Nghị quyết số 44/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận về Quy định chế độ hỗ trợ đối với thành viên của Đội Công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang: 
20,906,978 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner