"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 10 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
25-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
18-12-2012 Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về định mức phân bổ dự toán chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc huyện và định mức phân bổ chi ngân sách cấp xã năm 2013.
18-12-2012 Nghị quyết số 08/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013.
18-12-2012 Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai đầu tư năm 2013.
23-11-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Phú Quý giai đoạn 2012 - 2015.
23-11-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Phú Quý.
03-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi NSNN năm 2011.
03-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về dự toán điều chỉnh bổ sung thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012.
03-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012 từ nguồn vốn ngân sách tập trung tỉnh giao huyện phân khai.
03-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Phú Quý về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,822,444 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner