"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản chờ đăng Công báo Văn bản QPPL Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Năm 2012           Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc           Tất cả các loại văn bản
Danh sách 9 văn bản do Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ban hành trong năm 2012:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
20-12-2012 Nghị quyết số 10/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện.
20-12-2012 Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 12/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục các công trình trọng điểm của huyện năm 2013.
20-12-2012 Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
19-07-2012 Nghị quyết số 01/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012.
19-07-2012 Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn 2011-2012 và định hướng đến năm 2020.
19-07-2012 Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hàm Thuận Bắc đến năm 2030.
19-07-2012 Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Hàm Thuận Bắc giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.
19-07-2012 Nghị quyết số 05/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang: 
22,397,556 lượt truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner